Trinidad James is next up in the XXL 2013 Freshman Freestyle series. 
Video | April 16, 2013
Trinidad Jame$ – XXL Freshman Freestyle (Video)

Trinidad James is next up in the XXL 2013 Freshman Freestyle series.